Odber noviniek

Odborné časopisy > počítače, elektronika

Infoware
Dostupná pre:
Wooky

Infoware 11-12/2014

mesačník

vydanie: 07.11.2014 archív
 

Aktuálne číslo:

0,85 €
Vydavateľstvo: Infoware
Počet strán: 92 strán
Jazyk: slovenský
Pridať medzi obľúbené
 
 

Viac o e-časopise Infoware

Ma­ga­zín Infoware je ur­če­ný IT pro­fe­sio­ná­lom pô­so­bia­cim v ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tec­hno­ló­gií. Pri­ná­ša ak­tuál­ne spra­vo­daj­stvo, roz­ho­vo­ry, pries­ku­my tr­hu a pred­sta­vu­je naj­nov­šie tec­hno­ló­gie a pro­duk­ty. Ob­sa­ho­vo je ur­če­ný top ma­naž­men­tu na úrov­ni CEO a CIO, IT ma­na­žé­rom, IT a iným pro­fe­sio­nál­nym po­uží­va­te­ľom IT. Infoware má ve­dú­ce po­sta­ve­nie med­zi od­bor­ný­mi IT ma­ga­zín­mi na Slo­ven­sku. Viac in­for­má­cií sa doz­vie­te v mediakite.
 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline